ភាសាខែ្មរ​​​ | English


DHRAC
----------------------------------------------
About Us
--------------------------------------
Executive Office
--------------------------------------
Administration Unit
--------------------------------------
Finance Unit
--------------------------------------
Elections Unit
--------------------------------------
Parliamentary Watch Unit
--------------------------------------
Youth Forum Unit
--------------------------------------
Commune Council Monitoring Unit
--------------------------------------
Consultants and Volunteers
--------------------------------------
Picture Hall
--------------------------------------
Other News
--------------------------------------
Press Release
--------------------------------------
DHRAC’s News Article
--------------------------------------
Opportunity
--------------------------------------
Oversea Networks
--------------------------------------
Report
--------------------------------------
Contact Us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Address: #237, Street 155, Phsar Doeumthkov, Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
P.O. Box 2547 Phnom Penh, Cambodia

Office Phone: +855 (0) 23 223265
Office Fax: +855 (0) 23 223264
Office Email: info@dhrac-cambodia.org
Website: www.dhrac-cambodia.org

Dr. Francois Im
Mobile Phone: +855 (0) 12 376301
Email: francois@dhrac-cambodia.org

Mr. Kean Ponlork
Mobile Phone: +855 (0) 12 551466
Email: ponlork@dhrac-cambodia.org